Onderdeel van


Stage

Binnen het VSO van de Klimopschool werken we met 2 collega's aan de begeleiding van leerlingen tijdens het uitstroomtraject. In samenspraak met leerling, ouders en leerkrachten zetten we een stagetraject in dat we zo goed mogelijk laten aansluiten bij de competenties en capaciteiten van de leerling. We maken gebruik van de ervaringen uit de verschillende praktijklessen, een interessetest, leerlinggesprekken, oudergesprekken en uiteraard het OPP.

We onderhouden contact met de verschillende gemeenten, Orionis en het UWV en laten ons informeren over mogelijke gevolgen met betrekking tot de veranderende regelgeving. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met stagebegeleiders van de overige Korre-scholen.

UITSTROOMPROFIELEN

We zien het als onze taak de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de periode na school. Dat kan een werksituatie zijn, maar ook een meer zorggerichte situatie in een activiteitencentrum. De uitstroomprofielen voor leerlingen op onze school zijn:

 • Taakgerichte dagbesteding: dagbesteding met veel begeleiding, minder eisende werkzaamheden;
 • Arbeidsgerichte dagebsteding: dagbesteding met minder begeleiding en meer eisende werkzaamheden;
 • Arbeid: vrije bedrijf.

DOELEN STAGE

 • Leren kennis maken met en gewennen aan arbeidssituatie(s) en/of vervolgopvang
 • Stages zijn bedoeld als oriÎntatie op verschillende werksituaties o.l.v. andere mensen dan de leerlingen tot nu toe gewend zijn
 • Stages zorgen ervoor, dat er een geleidelijke overgang komt van school naar een arbeidssituatie of vervolgopvang
 • Ook is de ontwikkeling van de persoonlijkheid een belangrijke bijkomstigheid
 • Stages heeft voor onze leerlingen een statusverhogende werking

Welke stages zijn er?

 1. De interne stage: Een stage in het schoolgebouw of op het schoolterrein (met activiteiten als papier ophalen, prullenbakken legen, grasmaaien, het beheren van het magazijn).
 2. De beroepsoriÎnterende stage: Een stage, waarin de leerling kan ontdekken waar zijn of haar mogelijkheden en interesses liggen (bijvoorbeeld een stage bij bedrijven en instellingen).
 3. De beroepsvoorbereidende stage: Een langer durende stage, gericht op het opdoen van werkervaring en oefening/training van werkzaamheden. Deze werkzaamheden sluiten aan op een mogelijk toekomstige arbeidssituatie (bijvoorbeeld een stage bij een bedrijf of instelling,
 4. Werktijden stages: De werktijden of stagetijden worden aangepast aan de werktijden van het bedrijf waar de leerling stage loopt. Dit kan soms afwijken van de lestijden. Leerlingen werken bijvoorbeeld soms in de avond of op zaterdag (zoals gebruikelijk is in de horeca). Als leerlingen ís avonds moeten werken, dan beginnen ze de volgende dag pas ës middags met werken. Het kan ook voorkomen dat leerlingen eerder dan de schooltijden starten (ës morgens vanaf half acht). De leerlingen zijn tijdens de stage, ook tijdens het reizen van en naar de stageplaats, verzekerd. De leerling gaat, voor zover mogelijk, zelfstandig naar de stage.

Onderwijs op locatie

De Klimopschool heeft met verschillende bedrijven een samenwerkingsovereenkomst om leerlingen uit het VSO te leren werken op locatie. Het onderwijs dat daarbij hoort, wordt gegeven door een personeelslid van de Klimopschool. Leerlingen ervaren bij het leren op locatie hoe het is om zaken die ze op school hebben geleerd en geoefend, in een bedrijf toe te passen. De leerlingen leren de praktijkvaardigheden uitvoeren in de context van een reÎle werksituatie. Dit past binnen het onderwijsconcept ëwonen, werken en vrije tijdí als voorbereiding op hun toekomstige leven na de schooltijd. Het onderwijs op locatie kan ook gezien worden als een voorbereiding op de stage. Leerlingen kunnen werkhouding, werkaanpak, burgerschap en sociaal gedrag oefenen. De onderwijstijden worden aangepast aan de werktijden van het bedrijf. De Klimopschool heeft een samenwerkingsovereenkomst met de werk- en leerboerderij ëDe Akkerwindeí, waarbij we afspraken hebben gemaakt over werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Ieder jaar evalueren we deze afspraken met elkaar.

Ontwikkelingen participatiewet

De leerlingen van de Klimopschool hebben vanaf 1 januari 2015 te maken gekregen met nieuwe wet en regelgeving. Minder leerlingen krijgen een Wajong uitkering en daardoor komen er meer leerlingen in de bijstand. In het kader van de Participatiewet wordt er van onze leerlingen verwacht dat zij, wanneer dit tot hun mogelijkheden behoort, niet meer in de dagbesteding gaan werken, maar een arbeidsplaats vinden in het reguliere bedrijfsleven. Dit betekent voor ons als Klimopschool dat wij ons lesprogramma nog meer moeten richten op de voorbereiding naar regulier werk. Deze verandering vraagt ook dat wij voor onze leerlingen meer bedrijven moeten zoeken die hen een goede werkplek kunnen bieden.

Hier vindt u de brief die wij in april 2015 naar ouders/verzorgers hebben gestuurd naar aanleiding van deze ontwikkelingen.

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!