Onderdeel van


Onderzoek en criteria

Onderzoek
Wanneer een leerling op de Klimopschool wordt aangemeld, komt de leerling enkele dagen ter observatie naar school. Tijdens deze dagen vindt er onder meer logopedisch onderzoek plaats.
Dit betekent meestal dat de leerling meegenomen wordt naar de logopediekamer. Aldaar worden testen afgenomen, gesprekjes gevoerd en gespeeld of gelezen met de leerling. Dit duurt gemiddeld een half uur.
Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt, wat ouders/verzorgers thuis zullen ontvangen.
In sommige gevallen wordt dit persoonlijk met hen besproken. Wanneer dit niet het geval is en men met vragen blijft zitten, adviseren wij contact op te nemen!
Het verslag kan altijd persoonlijk worden toegelicht.
Bij leerlingen die logopedische behandeling hebben, vindt regelmatig herhalingsonderzoek plaats. Dit kan, op verzoek van derden, ook uitgevoerd worden bij leerlingen die geen behandeling hebben op dat moment.

Criteria
Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt besloten of de leerling in aanmerking komt voor logopedische begeleiding op school. 
Helaas is het aantal beschikbare logopedie-uren niet altijd toereikend voor de grote behoefte aan begeleiding bij onze leerlingen. 
Bij de selectie wel/niet behandelen wordt gebruik gemaakt van de volgende richtlijnen:

Een leerling komt in aanmerking voor logopedische begeleiding als aan ten minste 2 van de onderstaande criteria wordt voldaan:

  • sterke mate van aanwezigheid van communicatieproblemen
  • de verstaanbaarheid is in zo verre onvoldoende dat de communicatie niet begrijpelijk is
  • een verschil van minimaal 1 jaar tussen het taalniveau en het mentale ontwikkelingsniveau
  • een groot verschil tussen het taalproductieniveau en het taalbegripsniveau (minimaal 1 SD)
  • jonge leeftijd; het kind bevindt zich qua ontwikkeling in een taalgevoelige periode, waardoor er door middel van logopedie duidelijk verbetering is te verwachten
  • eet -en drinkproblematiek 
  • als dit noodzakelijk is om gesteld uitstroomprofiel te behalen

Daarnaast is het heel belangrijk dat er in de thuissituatie geoefend wordt met de leerling. Één keer per week een half uur logopedie alléén is meestal niet genoeg om een grote ontwikkeling of verandering te bewerkstelligen.
Bij onvoldoende motivatie vanuit thuis, kan besloten worden de therapie te beëindigen.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!