Onderdeel van


Autisme

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van autisme-spectrumstoornis (ASS). Naast klassiek autisme worden ook Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) tot ASS gerekend. ASS is een aangeboren stoornis. (Genetische kwetsbaarheid en (vroege) omgevingsfactoren (die vanaf de conceptie invloed kunnen hebben) zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van hersenen en informatieverwerking.).Veel facetten van het leven en de ontwikkeling worden door deze informatieverwerkingsproblemen beïnvloed. Mensen met autisme hebben hierdoor meer moeite hun leven vorm te geven en zich in het leven staande te houden dan mensen zonder autisme. Vaak hebben mensen met autisme hulp, begeleiding en behandeling nodig rond de problemen die in de loop van hun leven kunnen ontstaan. De intensiteit van deze hulp kan van persoon tot persoon, en van levensfase tot levensfase zeer sterk verschillen.

De Klimopschool is een expertiseschool, welke breed gespecialiseerd is in de ondersteuning van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Leerlingen met ASS wordt een planmatig en opbrengstgericht. onderwijsaanbod geboden in specialistische groepen (autismegroepen). 

Leerkrachten die in een auti-structuurgroep werken hebben, naast de leerkrachtopleiding en de opleiding Master Special Educational Needs, een voortgezette opleiding autisme (post HBO) We werken in de autigroepen volgens de TEACCH principes. TEACCH staat voor 'Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children'.

TEACCH

Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. De methodiek is op gebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. 
De 6 stappen:

  1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
  2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
  3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema's, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
  4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind; 
  5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema's en rollen;
  6. Het gebruik maken van de bijzondere interesses van de cliënten zelf.

Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)-systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking de persoon wordt hiermee  systeem afhankelijk en dit leidt tot meer kansen in de toeleiding tot arbeid. 

De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen:

  1. Het bieden van maximale veiligheid als basis heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning.
  2. Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting.
  3. Dat wat de cliënt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.

Uiteindelijk stromen de leerlingen uit naar een passende arbeidsplek.
Hierbij wordt  toegeleid naar de best passende plek op de arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoefte.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!