Onderdeel van


Uitgangspunten

DE COLLECTIEVE AMBITIE VAN DE KLIMOPSCHOOL

De Klimopschool is volop in ontwikkeling en probeert de ontwikkelingen in de maatschappij waar individualiteit, snelheid en vernieuwing centrale thema’s zijn. Daarbij is bezinning en reflectie over de volgende vragen regelmatig aan de orde: Wat willen we als school en van waaruit geven we dat vorm, wat drijft ons en wat vinden we goed onderwijs? Welke zaken geven richting aan de toekomst van ons onderwijs? Kortom; wat is onze collectieve ambitie.

De afgelopen tijd hebben we ons als schoolteam opnieuw beraden over de volgende vragen:

“Wat willen we als school en van waaruit geven we dat vorm, wat drijft ons en wat vinden we goed onderwijs? Welke zaken geven richting aan de toekomst van ons onderwijs? Kortom: wat is onze collectieve ambitie?”
We hebben onze missie, visie en doelen opnieuw tegen het licht gehouden en daarna hebben we bepaald wat onze basis waarden zijn van waaruit wij ons werk willen verrichten. 

Vervolgens hebben we omschreven wat daarvan de betekenis is voor onze leerlingen, het team en de school. Tot slot hebben we vergeleken of  ‘wat het moet zijn’ klopt met ‘de werkelijkheid’ en bepaald tot welke verbeterpunten dit zou moeten leiden.

Hieronder staan de resultaten van de herbezinning uitgewerkt. Het komt in de praktijk neer op een schoolvertaling van de Korre visie. Visueel gebruiken we de piramide van Kim om de collectieve ambitie te ordenen.

1. Waarden/identiteit (het fundament van de organisatie) van de school

De basis van waaruit we het onderwijs vorm en inhoud willen geven zijn de volgende twee waarden:
➢ We bieden de leerlingen een veilige school 
➢ We waarderen de leerling en geven hem het gevoel dat “hij er mag zijn”

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen en veiligheid zijn basisbehoeftes. Hierdoor kan een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Ook voor de toekomst vinden wij het belangrijk dat een leerling mag  zijn wie hij is en zich veilig mag voelen in deze snel veranderende maatschappij. 

 

2. De Missie van de Klimopschool (waarom zijn  we hier)

Hebben we hierboven in een missiestatement weergegeven. 

3. De Visie (wat we samen creëren) en Strategie (hoe gaan we dat doen) 

3.1. Op de Klimopschool mag de leerling zijn wie hij is:

 • We bieden de leerlingen een veilige school; 
 • We waarderen de leerling en geven hem het gevoel dat “hij er mag zijn”.

  Dit doen wij door:
 • We bieden regelmaat, structuur en veiligheid in de klas. De school- en klassenregels zijn zichtbaar in de school;
 • We besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden door o.a. gebruik van de methode Stip;
 • We zijn gericht op de (specifieke) onderwijsbehoeften van het kind en 
 • We geven de leerlingen de ruimte om zelf dingen uit te proberen, fouten te maken en zelf nieuwe oplossingen te zoeken; 
 • In de school zijn rustruimtes waar een leerling zich kan terugtrekken. Deze rustruimte dient om te ontspannen, anderen te ontlopen, nieuwe energie op te doen, voor te bereiden op de interactie met anderen;
 • Op de Klimopschool hebben wij een pedagogische standaard die het pedagogisch handelen van de leerkracht stuurt. 

3.2. Samen kun je meer: In samenwerking met ouders én de omgeving. 

 • Wij werken samen met ouders aan een klimaat waarin we elkaar ontmoeten;
 • Wij werken aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor de leerling;
 • Wij werken samen met het netwerk van hulpverlening/ zorg rondom een leerling;
 • De Klimopschool profileert zich in de regio.

  Dit doen wij door: 
 • Structureel contact met ouders/ verzorgers zoals de groepsinformatie- avond, rapport en OPP- gesprekken met de leerkracht, algemene informatie- avonden;
 • Toegankelijk te zijn voor ouders/ verzorgers. Wij gaan flexibel om met vragen; 
 • Het  zoeken van de samenwerking/ verbinding met de zorg, andere scholen, werk, en gemeenten.  ‘We doen het niet alleen’;
 • Een film maken van de Klimopschool waarin duidelijk naar voren komt waar wij voor staan;
 • Overleg met de PABO over de plaats van het speciaal (basis)onderwijs in de regio en de plaats in het curriculum van de PABO;
 • Het Sop is up to date te maken.

3.3. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs:

 • Gericht op de toekomst van de leerling waarin zelfstandig participeren in de samenleving centraal staat;
 • We stellen doelen en werken aan het behalen van goede resultaten; 
 • We zijn ons ervan bewust dat leerlingen leven in een snel veranderende maatschappij en we ze vaardigheden moeten meegeven die belangrijk zijn voor de  toekomst van de leerlingen;

  Dit doen wij door: 
 • We gebruiken doordachte didactische (leer)lijnen als richtlijn voor ons onderwijs, vastgesteld door het CED;
 • We werken met  groepsplannen en  ontwikkelingsperspectiefplannen. Er wordt hierbij gewerkt met drie uitstroomprofielen, taakgerichte- en arbeidsgerichte dagbesteding en arbeid die het onderwijs sturen;
 • We werken met methodes en materialen, die de onderwijsgevenden in staat stelt kwalitatief goed onderwijs te realiseren door passend lesmodel waarbij er zoveel mogelijk wordt gestreefd naar betrokkenheid van de leerlingen door verschillende werkvormen o.a. vanuit coöperatieve leerstrategieën en Teach like a Champion;
 • Gebruik te maken van digitale middelen en leerlingen hiermee te leren omgaan.
 • We werken met een leerlingvolgsysteem dat ondersteunend is bij het ontwikkelingsproces van de leerling;
 • We werken vanuit de PDCA-cyclus. (plan-do-check-act)

3.4. De medewerker draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van de leerlingen 

 • De medewerkers zijn deskundig in orthopedagogiek en orthodidactiek;
 • De Klimopschool is een lerende organisatie waarin het team voortdurend bezig is met samen leren vanuit de vraag hoe kan ik het beste het onderwijs vormgeven?

  Dit doen wij door:  
 • Individuele en teamgerichte nascholing en leren van elkaar.
 • De koers (missie/visie/strategie/tactiek) is voor iedere medewerker duidelijk.
 • Een goed personeelsbeleid.
 • De volgende waarden vinden wij belangrijk:*
 • Teamgerichtheid: met elkaar willen werken als team.
 • Eerlijkheid: open en vrije communicatie.
 • Empowerment: breed delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Respect voor het individu: tolerantie voor verschillen in cultuur, sekse en vaardigheden.
 • Klant(kind)gerichtheid: het besef dat marktgerichtheid je handelen in dienst van de leerling noodzakelijk is voor klanttevredenheid.
 • Concurrentiegeest: een prestatiegerichtheid die alle medewerkers drijft.
 • Plezier: een speelsheid die aanmoedigt tot creativiteit en ambiance.
 • Aansprakelijkheid: het besef dat resultaatgerichtheid van wezenlijk belang is voor het succes van de school.
 • Voortdurend leren: vernieuwing van kennis is nodig om te groeien en te ontwikkelen.
 • Open staan voor verandering: bereidheid om nieuwe ideeën en suggesties aan te horen en er iets mee te doen.
 • Vertrouwen: het geloof in elkaar en in je school.

  *vrij vertaald naar Manfred Kets de Vries

4. De Tactiek (wat pakken we aan) en Overige keuzes 

Wat we met elkaar aanpakken en plannen aan beleid en veranderingen wordt uitgewerkt in strategische doelen, deze doelen worden vervolgens uitgewerkt in actiepunten en weggezet in een tijdpad voor de schoolplanperiode. In bijlage 1 staan de doelen vermeld. Onze doelen hebben we gekoppeld aan het strategisch beleidsplan van de Korre.

Populair hebben we de collectieve ambitie als volgt samengevat:

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!