Onderdeel van


VSO A 3

Beste lezers,

In dit stukje kunt u in het kort lezen wie wij zijn en wat we doen in A3

Algemeen:

We werken in de autigroepen volgens de TEACCH principes.

TEACCH
Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children". De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen:

 1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is
 2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
 3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema's, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
 4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind; 
 5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema's en rollen
 6. Het gebruik maken van de bijzondere interessen van de cliënten zelf.

Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking.

De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen:

 1. Het bieden van maximale veiligheid als basis heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning.
 2. Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting.
 3. Dat wat de cliënt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.

De klas:

Wij zijn de eind  auti-groep van het VSO. In onze klas zitten 15 leerlingen in de leeftijd van 13 tot ongeveer 20 jaar. In A3 werken verschillende juffen en een meesters.

 • op Maandag: juf Rachel en meester Kees
 • op Dinsdag: juf Rachel, juf Jacuba en juf Karin van Noorden
 • op Woensdag: juf Rachel en juf Esmee
 • op Donderdag: juf Rachel en juf Esmee
 • op Vrijdag: juf Rachel en juf Esmee en meester Raymond

In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een dagschema.
Iedere ochtend beginnen we met een kring en gaan we vervolgens aan het werk. 
In A3 geven we de volgende vakken: rekenen, lezen, taal, begrijpend lezen/ luisteren, schrijven, sociale emotionele ontwikkeling, voorbereiding op werk, leren werken, gym, verkeer, creatieve vakken, huishoudkunde, techniek, tuin en koken.

Praktijkvakken:

Naast de cognitieve vakken, zoals lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan de praktijkvakken, zoals koken, tuin, huishoudkunde en techniek. De leerlingen leren hier vaardigheden die ze later tijdens hun stage of werk nodig kunnen hebben.
Tijdens de praktijkvakken geven we uiteraard aandacht aan de specifieke vaardigheden die horen bij dat vak. Maar ook aan het onderdeel leren leren (waaronder bijvoorbeeld het zelfstandig werken, maar ook het samenwerken valt) wordt veel aandacht geschonken. De leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk hun taken af te ronden, daarbij geholpen door verschillende soorten visualisaties, zoals foto's, picto's, plaatjes of geschreven tekst. We maken vaak een stappenplan van een taak en daarna gaan de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan het werk.
Bij de vakken voorbereiding op werk en sociale emotionele ontwikkeling werken we met de methode Stip. De kinderen oefenen hierbij veelvuldig met de voorbereiding op stage/ werk, wonen en vrije tijd. Dit is een heel belangrijk onderdeel in de groep, omdat de leerlingen in A3 stage gaan lopen en zich gaan voorbereiden op hun toekomst en werk.

Groepsdoorbrekend werken

We zullen ook dit jaar bij de praktijkvakken koken, huishoudkunde, magazijn, zedemo groepsdoorbrekend werken met VSO-A2. Dit betekent dat de leerlingen uit VSO-A3 ook op die momenten in een groepje kunnen zitten met leerlingen en leerkracht / assistent uit VSO-A2.

Stage:

Als leerlingen 17 jaar zijn gaan ze voor het eerst stage lopen. Met een arbeidsinteressetest wordt gekeken waar de voorkeur van de leerling ligt. Hierna wordt gezocht naar een passende stageplek.
De leerling gaat in het begin 1 dag in de week stage lopen, als ze 18 jaar zijn 2 dagen en als ze 19 jaar zijn 3 dagen. Als de leerlingen 20 jaar zijn nemen ze afscheid van school en gaan ze werken. Vaak is dit een werkplek die èèn van de stageplaatsen is geweest. De stage is om te ontdekken wat past er bij mij, wat vind ik leuk en hoe gaat het.
Juf Janneke en juf Denice zijn de stagebegeleiders en bezoeken regelmatig de stageplekken. De leerling neemt een stagemap mee waarin leerdoelen staan. Deze worden iedere keer op stage en op school door de stagebegeleider besproken. Ook wordt de koppeling naar de klas gemaakt, zodat waar nodig vaardigheden op school geoefend kunnen worden. 

Gym

Op woensdag en vrijdag gaan we gymmen. Voor gym hebben alle leerlingen een sportbroek, t-shirt en gymschoenen nodig. 

Verjaardagen:

Het kind dat jarig is mag trakteren in de klas. De andere kinderen geven een klein cadeautje, een kaart of een tekening.

Groet van iedereen die werkt in A3!

Copyright © 2010 - 2019 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!