Onderdeel van


VSOA-b

Schoolbord met picto's
Beste lezers,
 
In dit stukje kunt u in het kort lezen wie wij zijn en wat we doen in VSO-A2 

Algemeen:

We werken in de auti-groepen volgens de TEACCH principes.
TEACCH
Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”. De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen:
1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind; 
5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen;
6. Het gebruik maken van de bijzondere interesses van de cliënten zelf.
 
Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen.Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking.
De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen:
1. Het bieden van maximale veiligheid als basis – heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning.
2. Dat wat de leerling  geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting.
3. Dat wat de leerling in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden. 

De klas:

Wij zijn de eind-auti-groep van het VSO. In onze klas zitten 16 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 12 tot 18 jaar. We hebben op dit moment 6 jongens en 3 meisjes in de klas.
In A2 werken verschillende juffen en een meesters:
  • op Maandag: juf Annemiek , juf Myrthe
  • op Dinsdag: juf Annemiek, meester Martijn, juf Esmee
  • op Woensdag: juf Annemiek en juf Nicolien
  • op Donderdag: juf Myrthe en juf Esmee
  • op Vrijdag: juf Myrthe, juf Nicolien en juf Esmee
Daarnaast werken we op diverse momenten samen met een vakassistent voor techniek, koken, gym en tuin. 
In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een digitaal dagschema op het bord.  Soms heeft een leerling het daarnaast nog nodig om een individueel dagschema te gebruiken.
Wanneer een activiteit voorbij is, doorstrepen we het desbetreffende pictogram op het (evt. individuele) schema.
Iedere ochtend beginnen we met een dagopening absentie, kalender en gesprekje  en gaan we vervolgens aan het werk. En elke dag sluiten we af met een evaluatie op de individuele doelen. 
In A2 geven we de volgende vakken: rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen/ luisteren, schrijven, sociale emotionele ontwikkeling, voorbereiding op werk, leren werken, leren leren,  gym, verkeer, creatieve vakken, huishoudkunde, techniek, tuin en koken.

Praktijkvakken:

Naast de cognitieve vakken, zoals lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan de praktijkvakken 
zoals koken, tuin, huishoudkunde en techniek. 
De leerlingen leren hier vaardigheden die ze later tijdens hun stage of werk nodig kunnen hebben. 
Tijdens de praktijkvakken geven we uiteraard aandacht aan de specifieke vaardigheden die horen bij dat vak. 
Maar ook aan het onderdeel leren leren (zoals zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, initiatief en samenwerken)  wordt veel aandacht geschonken. De leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk hun taken af te ronden, daarbij geholpen door verschillende soorten visualisaties, zoals foto's, picto's, plaatjes of geschreven tekst. 
We maken vaak een stappenplan in woord of picto of beide van een taak en daarna gaan de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan het werk.

Groepsstage:

Iedere dinsdag gaan we met een aantal leerlingen van klas op groepsstage naar theetuin het Kaslokaal in Oostkapelle. Daar oefenen we de op school geleerde vaardigheden in de praktijk.
 
Individuele stage
Alle andere leerlingen lopen een of meerdere dagen in de week een individuele. Deze trajecten worden begeleid door een stagebegleider van school.

Gym:

Op donderdag en vrijdag hebben we gym. De leerlingen krijgen les van een vakdocent, meester Raymond. 
Voor gym hebben alle leerlingen een sportbroek, t-shirt en gymschoenen nodig.  

Verjaardagen:

Het kind dat jarig is mag trakteren in de klas. De andere kinderen mogen een klein cadeautje, een kaart of een tekening geven.
 
Groeten van iedereen die werkt in VSO-A2

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van OZEO logo_ozeo  
De Jong One!