Onderdeel van


VSO A 1

Beste lezers,

In dit stukje kunt u in het kort lezen wie wij zijn en wat we doen in VSO-A1

Algemeen:

We werken in de autigroepen volgens de TEACCH principes.

TEACCH
Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor 'Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children'.

De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen:

  1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
  2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
  3. Het realiseren van aansluitende (dag)schemaÌs, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
  4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind;
  5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schemaÌs en rollen;
  6. Het gebruik maken van de bijzondere interessen van de cliënten zelf.
  7. Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen.Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking.

De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen:

  1. Het bieden van maximale veiligheid als basis heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning.
  2. Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting. 
  3. Dat wat de cliënt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten.

In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.

De klas:

Wij zijn de eerste auti-groep van het VSO. In onze klas zitten 10 leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 14 jaar.

In VSOA1 werken Monique van der Luit ( Leerkracht ) en Kristy Wisse Nijssen ( Onderwijsassistente) bijna de hele week samen in de klas. 
Op Maandagochtend is Martijn in de klas. Hij geeft ons het praktijkvak tuin.
Op dinsdag is Rachel in de klas omdat Monique studieverlof heeft.

In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een dagschema. Wanneer een activiteit voorbij is, doorstrepen we het desbetreffende pictogram op het schema. Iedere ochtend beginnen we met de dagopening en gaan we vervolgens aan het werk.
In VSO-A1 geven we de volgende vakken: rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen/ luisteren, schrijven, sociale emotionele ontwikkeling, voorbereiding op werk, leerlingparticipatie, leren werken, gym, zwemmen, verkeer, creatieve vakken, huishoudkunde, techniek, tuin en koken.
Bij de vakken voorbereiding op werk en sociale emotionele ontwikkeling werken we met de methode Stip. De kinderen oefenen hierbij veelvuldig met de voorbereiding op stage/ werk, wonen en vrije tijd.

Praktijkvakken:

Naast de cognitieve vakken, zoals lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan de praktijkvakken, zoals koken (van Jacuba), tuin (van Martijn), huishoudkunde en techniek (Kees). De leerlingen leren hier vaardigheden die ze later tijdens hun stage of werk nodig kunnen hebben. Tijdens de praktijkvakken geven we uiteraard aandacht aan de specifieke vaardigheden die horen bij dat vak. Maar ook aan het onderdeel leren werken (waaronder bijvoorbeeld het zelfstandig werken, maar ook het samenwerken valt) wordt veel aandacht geschonken.
De leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk hun taken af te ronden, daarbij geholpen door verschillende soorten visualisaties, zoals foto's, picto's, plaatjes of geschreven tekst. 
We maken vaak een stappenplan van een taak en daarna gaan de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan het werk.

Gym en zwemmen:

Op dinsdag en donderdag gaan we gymmen en op vrijdag gaan de leerlingen die nog geen A en/ of B diploma hebben naar het zwembad. Voor gym hebben alle leerlingen een sportbroek, t-shirt en gymschoenen (met witte zolen) nodig. Voor het zwemmen hebben leerlingen een badpak/ zwembroek, handdoek, plastic tas om de natte kleding in te doen en eventueel kleding om in te zwemmen nodig.

Stage:

Dit jaar starten 3 leerlingen uit onze groep met groepsstage op leer-werkboerderij de Akkerwinde. Ook zullen wij, later dit jaar, met de hele groep, op bezoek gaan op plekken waar in de toekomst mogelijk (individuele) stage gelopen zou kunnen worden.

Schoolreis:

We gaan dit jaar op schoolreis, hierover t.z.t. nadere informatie.

Verjaardagen:

Het kind dat jarig is mag trakteren in de klas. De andere kinderen mogen een klein cadeautje, een kaart of een tekening geven.

Groet van iedereen die werkt in VSO-A1

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!